Neteja

Servici de Neteja Viària

Agranada


L’agranada manual consistix en la retirada de la via pública, tant calçades com voreres, escocells, places i passejos, dels residus existents, com poden ser papers, plàstics, cartons, xiclets, puntes de cigarret, fulles dels arbres realitzada per un sol operari que té a càrrec seu la neteja d’un determinat sector de la ciutat.

Generalment, la labor d’este operari consistix en la neteja amb l’ajuda d’una sèrie d’útils i ferramentes de les voreres, rastells, àrees de vianants, escocells i places del seu sector. L’agranada s’efectuarà sempre per mitjà d’una granera gran, que constituïx la ferramenta principal de treball d’este servici. La resta d’útils i ferramentes són els següents: raspall, recollidor, aixada, claus de papereres i bosses. El trasllat de la ferramenta es realitzarà amb un carret d’agranador, tricicle elèctric portapoals o amb un vehicle auxiliar, en funció de les distàncies al centre de treball.

Agranada en tricicle elèctric d’agranada en les zones més allunyades com són els accessos a tots els centres educatius o oficials, carrers, parcs, jardins i places definides com a zones d’alta intensitat i disperses per la ciutat, així com les zones de baixa intensitat més allunyades.

Este tractament està especialment indicat per a zones accessibles com places, voreres amples i carrers de vianants on no hi ha trànsit ni circulació que condicione el desenrotllament de les operacions d’agranada.

L’agranadora actua en tota la superfície accessible a la màquina, eliminant els desperdicis i residus acumulats en la zona a tractar, amb un ample de fins a 2,40 metres per passada, realitzant tantes passades com siguen necessàries per a aconseguir tota la superfície a tractar.

Tots els residus arreplegats es van emmagatzemant en el depòsit de l’agranadora. Quan esta estiga plena, es buidarà en els contenidors instal•lats per a tal efecte en la base del servici.

El servici d’agranada mecanitzat de calçades consistix en la neteja per mitjà d’agranadores d’aspiració, de diferents capacitats, de la calçada, actua en la zona més pròxima als rastells, que és el lloc d’acumulació de la brutícia, impulsada pel mateix trànsit de vehicles. Per tant, el servici d’agranada mecànica és realment efectiu en el costat de les calçades en què el rastell està lliure d’aparcament.

El servici d’agranada mecànica amb operari de suport o agranada mixta s’utilitza especialment en places i zones de vianants amb un alt grau d’embrutiment, per caiguda de fulls, alta intensitat de vianants ja que el suport de l’operari amb bufadora permet afinar molt més la neteja dels obstacles que pot trobar-se l’agranadora al seu pas (papereres, bancs jardins, zones de jocs…).

L’operari d’agranada desplaça els residus depositats en les zones inaccessibles per a les agranadores, al centre de la calçada o de la zona de vianants, per mitjà de bufadora, posant-los a l’abast de la màquina d’agranadora, la qual els arreplegarà per aspiració. Al seu torn, l’agranadora pot realitzar, de manera individual, tasques d’agranada mecànica pròpiament dita en aquells carrers adjacents a la zona amb rastell lliure.

Agranada de manteniment


Aprofitant la versatilitat de la nova Azura Flex amb els seus implementos, recolzada per un peó. Neteja a alta pressió amb barredora a la que es dota de barra baldeadora amb embocadures de neteja a alta pressió. La barra se situa a poca distància del paviment i pot orientar-se per a desplaçar l’aigua cap a un costat o un altre del sentit de la marxa.

El servici de fregada de paviments resulta especialment adequat en places i zones de vianants amb un alt grau d’embrutiment, i per a la seua realització, amb agranadora multifuncional, se la dota d’una campana equipada amb raspalls de fregada, embocadures de neteja a alta pressió.

Aspiració manual amb aspiradora elèctrica autopropulsada

Els carrers, places i parcs de major activitat del centre urbà. El servici es realitza guiant l’equip utilitzant un braç articulat des del qual li activem el funcionament i que ens permet “arrastrar-lo” simplement amb el moviment de la mà per a guiar-lo.

Realitzem l’aspiració de qualsevol tipus de brutícia gràcies a una mànega de succió amb suport adaptat al braç per a evitar sobreesforços posturals, utilitzant-lo d’una forma semblant a un aspirador domèstic, però evitant qualsevol moviment i arrossegament.

Els carrers, places i parcs de major activitat del centre urbà. El servici es realitza guiant l’equip utilitzant un braç articulat des del qual li activem el funcionament i que ens permet “arrastrar-lo” simplement amb el moviment de la mà per a guiar-lo.

Realitzem l’aspiració de qualsevol tipus de brutícia gràcies a una mànega de succió amb suport adaptat al braç per a evitar sobreesforços posturals, utilitzant-lo d’una forma semblant a un aspirador domèstic, però evitant qualsevol moviment i arrossegament.

Es dota l’operari d’un vehicle de reduïdes dimensions, equipat amb un motor auxiliar amb bomba i depòsit d’aigua. Este tipus de neteja és apte per a voreres i la franja de calçada més pròxima al rastell, places, zones de vianants i recintes de parcs infantils pavimentats amb l’objectiu principal d’eliminar taques o brutícia adherida al paviment.

L’operació de neteja tangencial o mecànic consistix en el llançament d’aigua a pressió sobre la calçada i molt especialment en les proximitats dels rastells amb un camió cisterna.

Altres servicis


La neteja de paraments verticals i retirada de pintades es realitzarà per mitjà d’un equip compost per un peó i furgoneta insonoritzada dotada amb grup de pressió per a bombament d’aigua en compartiment insonoritzat.

Es realitza la neteja del mercat ambulant per mitjà d’un equip de neteja viària format per peons d’agranada manual i conductor amb màquina agranadora i un equip d’arreplega de RSU per a llevar els contenidors de càrrega lateral ubicats en els carrers afectades i, en finalitzar la neteja del mercat ambulant, arreplegar els residus depositats i tornar els contenidors a la seua ubicació incial.tenedores a su ubicación incial.

L’operari desplaçant-se per l’itinerari previst, davant de la presència d’excrements, farà l’aspiració mecànica de l’excrement amb la mànega d’aspiració del costat en què es trobe, i una vegada aspirat l’excrement, s’arruixarà la ubicació aplicant el producte detergent-odoritzant des d’una embocadura instal•lada junt amb la boca d’aspiració.ón.

Adoptem un sistema d’eliminació de xiclets, que aplica per mitjà de vapor un producte que anul•la les propietats adhesives del xiclet, que es desfà al fregar-ho amb el raspall de cerres dures acoblat en l’extrem de l’aplicador de la motxilla, una vegada tractat simplement es passa un raspall sec per damunt.a.

L’operari equipat amb una desbrossadora i els EPI corresponents tallarà a nivell del sòl les herbes que puguen eixir de les juntes de les voreres o els rastells.