Gestió de residus

Gestió de Residus

Als anteriors gràfics de barres podem observar la quantitat de residus sòlids urbans arreplegats en 2015, 2016. 2017, 2020 i 2021. Cada vegada més, els ciutadans d’Alzira, estan més conscienciats en la llavor del reciclatge. Anem pel bon camí!

El servici es realitza amb un camió especialitzat per a l’arreplega dels contenidors de càrrega lateral (2.400 o 3.200 litres) disposats en el municipi d’Alzira.

L’operació comença en aproximar-se el camió a la ubicació del contenidor, el conductor centra l’equip d’arreplega per mitjà d’un monitor ubicat en la cabina, i una vegada centrat el conductor, activa el sistema automàtic de descàrrega de contenidors.

El servici es realitza amb un camió especialitzat per a l’arreplega dels contenidors de càrrega posterior (800 o 1100 litres) disposats en el municipi d’Alzira.

L’operació comença desactivant els frens de les rodes dels contenidors per part dels dos peons d’arreplega i acostant i carregant estos a l’elevacontenidors per a buidar-los en la tremuja del camió.

Els peons d’arreplega s’encarregaran d’introduir en els contenidors abans del seu buidatge els possibles desbordaments de fem que puguen trobar-se en les ubicacions d’estos.

El servici es realitza amb un camió especialitzat per a l’arreplega dels contenidors de càrrega vertical de doble ganxo (contenidors soterrats) disposats en el municipi d’Alzira.

Arreplega per mitjà de càrrega posterior amb recol•lector dimensions reduïdes.

Els operaris es desplacen amb el vehicle fins a cada contenidor, i els carreguen en l’elevacontenidors. Una vegada fet el buidatge del contenidor i finalitzat el cicle de volteig del contenidor, l’operari torna el recipient a la seua ubicació amb la tapa tancada. El punt d’arreplega quedarà perfectament net una vegada finalitzada la tasca, per a la qual cosa els operaris aniran proveïts dels útils i ferramentes necessaris (pala, granera…).

Este servici s’utilitza per a les zones menys accessibles del municipi d’Alzira, on no poden realitzar el servici cap dels camions convencionals de més capacitat.

Los operarios se desplazan con el vehículo hasta cada contenedor, cargando estos en el eleva contenedores. Una vez vaciado el contenedor y finalizado el ciclo de volteo del contenedor el operario devuelve el recipiente a su ubicación con la tapa cerrada. El punto de recogida quedará perfectamente limpio una vez finalizada la tarea, para lo cual los operarios irán provistos de los útiles y herramientas necesarios (pala, escoba…)

Este servicio se utiliza para las zonas menos accesibles del Municipio de Alzira, donde no pueden realizar el servicio ninguno de los camiones convencionales de más capacidad.

L’equip de Prerecollida recorrerà les ubicacions de contenidors seguint les rutes establides per als equips recol•lectors de càrrega lateral, i retirarà els desbordaments que trobe. D’esta manera s’aconseguix realitzar el servici abans que els recol•lectors comencen el seu treball.

La neteja dels contenidors s’efectuarà depenent del tipus de contenidor. Hi haurà un equip de trasllat de contenidors que estarà format per un conductor, el qual disposarà d’un vehicle que transporta contenidors de càrrega lateral per al trasllat d’esta tipologia de contenidors, i d’un vehicle de caixa oberta amb plataforma per al trasllat de contenidors de càrrega posterior.

A més, en la base, hi haurà un equip de neteja i manteniment format per un peó i un equip hidronetejador alta pressió que actuarà junt amb els diferents productes de neteja sobre els esmentats contenidors.

Per a complementar esta neteja en base, s’afegixen dos equips llavacontenidors (un de càrrega lateral i un altre de càrrega posterior) que actuaran després de l’arreplega de residus ordinària llavant els contenidors en l’interior del camió, una vegada fets els buidatges prèviament per l’equip d’arreplega.

La neteja de les ubicacions dels contenidors es durà a terme per mitjà d’un equip de conductor amb furgó hidronetejador a pressió, coordinant-se amb els equips d’arreplega per a netejar amb aigua a pressió tota la superfície de la ubicació d’estos mentres estan sent arreplegats i l’espai que ocupen està lliure.

Hi ha un servici d’arreplega del paper-cartó adaptat als grans productors (col•legis, comerços i locals) que vullguen adherir-s’hi.

Els mateixos comerciants hauran de seguir unes pautes preestablides, que consistiran a preparar diàriament el paper/cartó generat en els seus comerços, perquè quan arribe l’equip retire els dits residus sense pèrdues de temps.

L’equip d’arreplega de poda recorrerà la ruta establida, i retirarà de la via pública la poda que es trobe.

Els ciutadans del municipi de l’Alzira disposaran d’un número de telèfon als matins en què podran telefonar per a sol•licitar una arreplega en la porta de sa casa dels residus de poda que puguen generar. L’operadora concretarà la data i hora aproximades segons la ruta i la llista d’avisos acumulats que hi haja perquè els veïns traguen els seus residus en el moment oportú. Esta llista es combinarà amb la ruta ordinària.

L’equip d’arreplega d’efectes recorrerà la ruta establida, i retirarà de la via pública els efectes que es trobe.

Els ciutadans del municipi d’Alzira disposaran d’un número de telèfon als matins als matins en què podran telefonar per a sol•licitar una arreplega en la porta de sa casa dels efectes que puguen generar. L’operadora concretarà la data i hora aproximades segons la ruta i la llista d’avisos acumulats que hi haja perquè els veïns traguen els seus residus en el moment oportú. Esta llista es combinarà amb la ruta ordinària.

Es formen equips de peons d’agranada amb el suport de màquines retroexcavadores i camions banyera per a realitzar batudes periòdiques en els punts habituals d’abocaments incontrolats en el municipi d’Alzira, que transporten els dits residus a gestors autoritzats per al seu tractament i eliminació.